Zmiany w opłacie recyklingowej za torby foliowe weszły w życie

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, które rozszerzyły katalog toreb na zakupy z tworzyw sztucznych, podlegających opłacie recyklingowej. Przedsiębiorców zobowiązano także m.in. do prowadzenia ewidencji liczby wydanych i nabytych toreb na zakupy z tworzyw sztucznych w danym roku kalendarzowym.

Newsletter

Data dodania: 17 września 2019 r.

Dotychczasowe regulacje

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi obowiązującymi do dnia 31 sierpnia br., przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której były oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, byli obowiązani pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Kształt ww. regulacji pozostawiał furtkę, która dosyć szybko zaczęła być wykorzystywana przez sieci handlowe oferujące tzw. grube torby foliowe, o grubości co najmniej 50 mikrometrów.

Torby podlegające opłacie

Zgodnie przepisami obowiązującymi od dnia 1 września br., opłacie recyklingowej podlegają także torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Podobnie jak wcześniej, opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Rejestr, ewidencja i sprawozdanie

W związku ze zmianami, prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, oferujący torby z tworzyw sztucznych, podlegają wpisowi do rejestru w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Zgłoszenie rejestracyjne w tym zakresie, przez przedsiębiorców prowadzących działalność na dzień wejścia w życie nowelizacji przepisów, powinno zostać złożone do dnia 31 grudnia 2019 r.

Ponadto, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji liczby wydanych i nabytych toreb lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Powinna ona zostać wprowadzona od dnia 1 stycznia 2020 r., oddzielnie dla każdej jednostki handlu, a informacje w niej zawarte powinny być przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia sprawozdania w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego po raz pierwszy za rok 2019 r., obejmujące okres od dnia 1 września 2019 r.

Sankcje

Przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi przewidują sankcje m.in. za brak pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, która może wynosić od 500 złotych do 20 000 złotych.


Czytaj również: Obowiązkowy split payment, nowa matryca stawek VAT oraz WIS już opublikowane
LinkedIn
Facebook