Wsparcie nowych inwestycji

Nowe inwestycje - uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego

W połowie 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające mechanizm udzielania wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Polski. Zastąpiły one dotychczasowe regulacje o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), rozszerzając możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje realizowane na terytorium całego kraju, a nie tylko na jego wybranych obszarach. Na skutek tych zmian cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną, a przedsiębiorcy realizujący inwestycje mogą korzystać z realnego wsparcia finansowego.

Co należy rozumieć przez nową inwestycję?

 • Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związana z założeniem nowego przedsiębiorstwa.
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzeie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Wsparcie inwestycji udzielane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku uzależniona jest od uzyskania decyzji o wsparciu. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15, przy czym w przypadku inwestycji na terenie dotychczasowych SSE decyzję wydaje się zawsze na okres 15 lat.

W ramach postępowania o wydanie decyzji o wsparciu, projekt inwestycji weryfikowany jest z punktu widzenia tzw. kryteriów jakościowych oraz kryteriów ilościowych.

Kryteria jakościowe, wspólne dla inwestycji w sektorze usług oraz sektorze przemysłowym, odnoszą się m.in. do:

 • Inwestycji w projekty wspierające branże zgodne z polityką rozwojową kraju (spożywcza, środków transportu, maszynowa,elektroniczna, lotniczo-kosmiczna, farmaceutyczna, wyrobów medycznych, recyklingowa, ekobudownictwa, IT),
 • Odpowiedniego poziomu sprzedaży zagranicznej,
 • Prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
 • Statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy,
 • Lokalizacji inwestycji w jednym ze 122 wskazanych miast lub na terenie powiatu o stopie bezrobocia wynoszącej co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • Wspierania zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
 • Podejmowania działań w zakresie opieki nad pracownikami.

W zależności od lokalizacji inwestycji, niezbędne jest spełnienie co najmniej 4 do 6 kryteriów jakościowych z 10 możliwych.

Kryteria ilościowe to natomiast minimalne koszty inwestycji uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowana nowa inwestycja oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Preferencje w tym zakresie dotyczą mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także podmiotów inwestujących w działalność badawczo-rozwojową oraz nowoczesne usługi dla biznesu. W praktyce minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych spełniająca kryterium ilościowe może wynieść już 200 tys. złotych.

Stopa bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja względem średniej krajowej Minimalna wysokość inwestycji (kosztów kwalifikowanych) w milionach złotych
Duże przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa oraz inwestycje w usługi specjalistyczne i działalność badawczo-rozwojową Mikro przedsiętbiorstwa
do 60% średniej krajowej 100 10 5 2
od 60% do 100% 80 16 4 1,6
od 100% do 130% 60 12 3 1,2
od 130% do 160% 40 8 2 0,8
od 160% do 200% 20 4 1 0,4
od 200% do 250% 15 3 0,75 0,3
ponad 250% 10 2 0,5 0,2

Wysokość zwolnienia do wykorzystania

Intensywność pomocy

X

Koszty inwestycji

=

Kwota zwolnienia od podatku

Intensywność pomocy publicznej może wynosić od 10% do 50% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, w zależności od regionu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.U. Dz.U. 2014 poz. 878).

Mapa

Dodatkowo, maksymalna regionalna wysokość pomocy ulega zwiększeniu o: 1) 20% - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, 2) 10% - w przypadku średnich przedsiębiorców.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskania decyzji o wsparciu oraz rozliczaniu zwolnienia od podatku, w tym m.in.:
 • Analizę projektu pod kątem szans na uzyskanie wsparcia i zwolnienia od podatku
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego rozliczania zwolnienia od podatku, w tym ewidencji kosztów i przychodów
 • Identyfikację kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną
 • Pomoc w procesie aplikowania o wydanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji
 • Wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli związanych z rozliczaniem wsparcia