Wiążące Informacje Stawkowe – czy to koniec problemów z ustalaniem stawek VAT?

Prace nad zamrożonym przez kilka miesięcy projektem ustawy wprowadzającej tzw. nową matrycę stawek VAT oraz Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) ruszyły dalej. Po zakończonym pierwszym czytaniu, w dniu 3 lipca 2019 r., projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Jest on ważny nie tylko z punktu widzenia nowej matrycy stawek VAT, ale również pod kątem stosowania split payment.

Newsletter

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2019 r.

A wszystko przez... VAT na soki i nektary

Warto przypomnieć, że w pierwszej połowie marca br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 3255). Obejmuje on m.in. długo zapowiadaną nową matrycę stawek VAT, która zgodnie z założeniami ma uporządkować oraz uprościć zasady stosowania poszczególnych stawek VAT. 

Projekt zakłada także wprowadzenie nowego narzędzia dla podatników, tj. Wiążących Informacji Stawkowych (WIS), umożliwiających urzędowe potwierdzenie klasyfikacji statystycznej towaru bądź usługi oraz właściwej stawki podatku.

Niestety, w związku z kontrowersjami dotyczącymi podwyższenia stawki VAT na soki i nektary owocowe, prace nad projektem zostały wstrzymane w trakcie pierwszego czytania w Sejmie, które miało miejsce 15 marca br. i bardzo długo nie było wiadomo, czy zostaną one jeszcze podjęte.

Odmrożony projekt 

Po upływie niemal 3,5 miesiąca pierwsze czytanie projektu zostało jednak zakończone i został on skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. To dobra informacja, gdyż jest on w znacznej mierze związany z procedowanym aktualnie w Sejmie projektem ustawy wprowadzającej obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) dla niektórych transakcji, o którym piszemy tutaj

Zgodnie z projektem dotyczącym obowiązkowego split payment, towary i usługi podlegające temu mechanizmowi mają być identyfikowane w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293), czyli tzw. PKWiU 2008. Z tego punktu widzenia bardzo istotne jest, aby podatnicy uzyskali realną możliwość potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi pod kątem bezpiecznego stosowania split payment, a taką możliwość mogą stworzyć właśnie Wiążące Informacje Stawkowe.

Zgodnie z projektem, który trafił do Sejmu, część nowelizacji dotycząca WIS miała pierwotnie wejść w życie już z dniem 1 czerwca 2019 roku, tak aby umożliwić podatnikom przygotowanie się do stosowania nowej matrycy stawek VAT (miała ona zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 roku). Dzisiaj jednak już wiemy, że dzień 1 września br. wydaje się najwcześniejszym możliwym terminem dla wejścia tej nowelizacji w życie.

Aktualizacja!

W dniu 19 lipca br. Sejm uchwalił ustawę, w której termin wejścia w życie WIS został przełożony na dzień 1 listopada 2019 r.

Długo oczekiwane zmiany

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, Wiążące Informacje Stawkowe mają zapewnić podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości stosowanych stawek VAT oraz klasyfikacji towarów i usług. Dotychczas przedsiębiorcy mieli problemy z uzyskaniem potwierdzenia właściwej klasyfikacji towaru lub usługi oraz właściwej stawki VAT. Organy podatkowe często odmawiały wydawania interpretacji indywidualnych w tym zakresie, a opinie Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi odnosiły się jedynie do klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi. Ponadto, nie były one wiążące dla organów podatkowych i mogły być kwestionowane.

Wprowadzenie mechanizmu podobnego do Wiążących Informacji Stawkowych, a więc możliwości urzędowego potwierdzenia klasyfikacji towar lub usługi oraz stawki VAT, postulowano już kilkanaście lat temu, przy okazji uchwalania przepisów dotyczących interpretacji indywidualnych.

Planowane zasady wydawania WIS

Wiążące Informacje Stawkowe mają być wydawane w formie decyzji przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej. Możliwe będzie więc odwołanie się od niekorzystnego rozstrzygnięcia, a następnie wniesienie ewentualnej skargi do sądu administracyjnego.

Z wnioskiem o WIS będzie mógł wystąpić:

  • podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • podmiot planujący dokonanie czynności opodatkowanych VAT,
  • zamawiający w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych. 

Wiążące Informacje Stawkowe mają być wydawane na potrzeby opodatkowania VAT dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. 

Wniosek o WIS będzie mógł dotyczyć towaru lub usługi, a także świadczeń kompleksowych (towarów lub usług), które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną całość. 

To niewątpliwie bardzo dobra wiadomość, gdyż świadczenia kompleksowe sprawiają podatnikom wiele problemów. Dotyczy to chociażby usług budowlanych, które składają się z wielu świadczeń cząstkowych.

Po wejściu w życie odwrotnego obciążenia na usługi budowlane Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, właściwy do klasyfikacji statystycznej, przy wydawaniu opinii potrafił rozbijać świadczenia kompleksowe na kilka lub nawet kilkanaście świadczeń cząstkowych, co sprawiało, że opinie takie były zupełnie nieprzydatne z podatkowego punktu widzenia.

Zgodnie z projektem, do wniosku o WIS będzie można załączyć wszelkie dokumenty odnoszące się do towaru lub usługi (np. atesty, plany, fotografie, schematy) oraz próbki towaru umożliwiające dokonanie klasyfikacji. Organ wydający interpretację będzie więc miał możliwość zapoznania się z materiałami źródłowymi, a nie bazować jedynie na opisie przedstawionym we wniosku.

Podobnie jak dzisiaj ma to miejsce w przypadku wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wniosek o wydanie Wiążacej Informacji Stawkowej nie będzie mógł dotyczyć zakresu objętego postępowaniem podatkowym, kontrolą lub rozstrzygniętej decyzją lub postanowieniem organu podatkowego.

Decyzje w zakresie WIS mają zawierać:

  • opis towaru lub usługi,
  • klasyfikację według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną dla określenia stawki lub stosowania innych przepisów ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  • stawkę podatku właściwą dla towaru lub usługi.

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wiążąca dla organów podatkowych wobec podmiotu dla którego została wydana w zakresie dostawy towaru lub wykonania usługi po dniu doręczenia WIS.

Po usunięciu danych podmiotów wskazanych we wniosku oraz tych objętych tajemnicą przedsiębiorstw, WIS będą zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej, podobnie jak to ma miejsce dzisiaj w przypadku interpretacji indywidualnych. 

Możliwość bezpiecznego stosowania się do Wiążących Informacji Stawkowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej mają posiadać także podmioty trzecie, niebędące bezpośrednio adresatami WIS. Będą one mogły korzystać z ochrony analogicznej jak w przypadku interpretacji indywidualnych. Wobec podatników stosujących się do opublikowanych WIS nie będą prowadzone postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, nie będą naliczane odsetki za zwłokę lub też podatnicy będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

Ponadto:

  • wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej ma podlegać opłacie w wysokości 40 zł. Jeżeli wydanie WIS będzie wymagało przeprowadzenia badań lub analiz, wnioskodawca zostanie obciążony dodatkową opłatą z tego tytułu. 
  • zgodnie z projektem, WIS mają być wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku, czyli podobnie jak dzisiaj interpretacje indywidualne,
  • Wiążące Informacje Stawkowe będą wygasać w przypadku zmiany przepisów prawa, odnoszących się do opodatkowania towaru lub usługi, będących ich przedmiotem,
  • podobnie jak w przypadku interpretacji indywidualnej, WIS będzie mogła zostać zmieniona lub uchylona z urzędu m.in. w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowości lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wiążące Informacje Stawkowe to narzędzie oczekiwane przez wielu podatników, którzy mają problemy z prawidłowym określeniem klasyfikacji sprzedawanych przez siebie towarów i usług oraz właściwych dla nich stawek podatku.

Będą one szczególnie ważne w przypadku zapowiadanego już na 1 września br. wprowadzenia obowiązkowego split payment na niektóre towary i usługi, które będą klasyfikowane w oparciu o PKWiU 2008. Warto przypomnieć, że nieprawidłowo wystawiona faktura dla towaru lub usługi podlegającej split payment ma skutkować konkretnymi sankcjami. Będą one mogły objąć również nabywców dokonujących płatności poza mechanizmem split payment wbrew takiemu obowiązkowi.

Można spodziewać się, że w przypadku niektórych towarów i usług (np. podlegających mechanizmowi split payment) posiadanie Wiążącej Informacji Stawkowej przez sprzedawców stanie się standardem, a kopie WIS mogą zacząć funkcjonować jako załączniki do wystawianych faktur, potwierdzające zasady opodatkowania przedmiotu transakcji, zabezpieczające obie strony.

Zmiany coraz bliżej

Zmiany w VAT obejmujące wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment na niektóre towar i usługi mają wejść w życie już z dniem 1 września 2019 roku. Tak przynajmniej wynika z treści projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu.

W związku z tym rekomendujemy, aby już dzisiaj przeanalizować, czy towary i usługi sprzedawane przez Państwa firmę będą podlegać mechanizmowi split payment oraz sprawdzić, jaką stawką VAT będą one opodatkowane w przypadku wprowadzenia nowej matrycy.

Pozostaje mieć nadzieję, że Wiążące Informacje Stawkowe wejdą w życie jak najszybciej i pozwolą podatnikom zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami nadchodzących zmian oraz potwierdzić prawidłowość stosowanych zasad opodatkowania transakcji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nadchodzącymi zmianami i chcieliby przeanalizować ich wpływ na działalność swojej firmy, pozostajemy do dyspozycji.


Czytaj również: Podatek u źródła (WHT) - projekt objaśnień
LinkedIn
Facebook