Wiążące Informacje Stawkowe – już można złożyć wniosek o WIS

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wprowadzająca długo oczekiwane Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Pozwalają one potwierdzić klasyfikację danego towaru bądź usługi, a także właściwą w danym przypadku stawkę VAT oraz zabezpieczyć przedsiębiorcę przed jej kwestionowaniem przez właściwe organy podatkowe.

Newsletter

Data dodania: 4 listopada 2019 r.

Nowe klasyfikacje towarów i usług

Już od 1 kwietnia 2020 r. ma zacząć obowiązywać tzw. nowa matryca stawek VAT, która zmienia treść załączników do ustawy o VAT i przewiduje odejście od dotychczasowych zasad klasyfikacji towarów i usług.

W miejsce dotychczasowego PKWiU 2008, podatnicy będą posługiwać się nomenklaturą scaloną (CN), właściwą dla towarów oraz PKWiU 2015, która znajdzie zastosowanie w przypadku klasyfikacji usług.

Co oznacza to w praktyce? Nic innego, jak konieczność dostosowania się przez podatników do wprowadzanych zmian, a więc sprawdzenia klasyfikacji towarów i usług na gruncie nowych przepisów oraz właściwych dla nich stawek VAT.

Weryfikacji nowych zasada opodatkowania można dokonać między innymi poprzez analizę powiązań pomiędzy PKWiU 2008 oraz nomenklaturą scaloną (CN) lub PKWiU 2015. Alternatywnym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskami o wydanie Wiążących Informacji Stawkowych.

WIS, czyli wypełnienie istniejącej luki

Wiążące Informacje Stawkowe są odrębną od interpretacji indywidualnych instytucją prawną i mają za zadanie wypełnić lukę, która istniała w przepisach podatkowych od wielu lat. 

Dotychczas przedsiębiorcy nie mieli możliwości uzyskania urzędowej klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi, gdyż organy wydające interpretacje indywidualne odmawiały rozstrzygnięć w tym zakresie, często zwracając się do wnioskodawców o podanie klasyfikacji towaru lub usługi np. na gruncie PKWiU 2008. Warto przypomnieć, że opinie wydawane przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi miały ograniczoną wartość, gdyż nie posiadały mocy ochronnej i mogły być skutecznie podważane przez organy podatkowe.

Zakres wniosku o wydanie WIS

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej może dotyczyć klasyfikacji towaru lub usługi na gruncie nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych lub PKWiU.

Warto zwrócić uwagę, że WIS będą decyzjami wydawanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zawierającymi trzy elementy, tj.: opis towaru albo usługi, klasyfikację oraz właściwą stawkę VAT.

W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy organy podatkowe będą wydawać Wiążące Informacje Stawkowe w zakresie towarów i usług, które korzystają z obniżonych stawek niezależnie od ich klasyfikacji na gruncie nomenklatury scalonej (CN) lub PKWiU?

Niestety dopiero najbliższe miesiące pokażą, jak będzie w praktyce. Zwracałem uwagę na ten problem nie tak dawno, w komentarzu dla portalu prawo.pl, dostępnym pod tym linkiem.

PKWiU 2008

Wielu podatników miało nadzieję, że Wiążące Informacje Stawkowe będą wydawane także na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności. Trzeba bowiem przypomnieć, że towary i usługi z załącznika 15 do ustawy o VAT obowiązującego od 1 listopada 2019 r. są klasyfikowane według PKWiU.

Jak wynika jednak z informacji na stronie Ministerstwa Finansów, w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania mechanizmu podzielonej płatności, w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., nie będą wydawane Wiążące Informacje Stawkowe. W tym zakresie będzie można natomiast wystąpić o interpretację indywidualną.

Ochrona wynikająca z WIS

Wiążące Informacje Stawkowe będą wydawane przede wszystkim w zakresie klasyfikacji towarów i usług pod kątem stosowania nowej matrycy stawek VAT. Z wnioskami o WIS można występować od dnia 1 listopada br.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie wprowadzającej Wiążące Informacje Stawkowe, WIS wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT), będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do czynności zrealizowanych po dniu 31 marca 2020 r.

Ochrona wynikająca z Wiążącej Informacji Stawkowej będzie przysługiwać wnioskodawcy w odniesieniu do czynności zrealizowanych po dniu doręczenia WIS.

Warto przygotować się do nowej matrycy stawek VAT

Pomimo tego, że nowa matryca stawek VAT będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2020 r., już dzisiaj można występować z wnioskami o wydanie Wiążących Informacji Stawkowych. Termin na wydanie WIS to 3 miesiące, a więc czasu na złożenie wniosków robi się powoli coraz mniej.

Punktem wyjścia powinna być jednak przede wszystkim analiza treści nowych załączników do ustawy o VAT pod kątem towarów i usług podlegających obniżonym stawkom VAT.

W wielu przypadkach zakres poszczególnych pozycji może budzić wątpliwości, gdyż niektóre z nich mogą być interpretowane jako bardzo ogólne. Przykładem w tym zakresie mogą być m.in. suplementy diety, niewymienione bezpośrednio w treści nowego załącznika nr 3 do ustawy o VAT, na co zwracałem uwagę w artykule “Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT”. Ich klasyfikacja na gruncie nowych przepisów nie jest jednoznaczna, gdyż zależy od tego, czy dany towar/suplement diety nie jest klasyfikowany do innej kategorii.

Jeżeli chcieliby Państwo przygotować się do stosowania nowej matrycy stawek VAT od dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz rozważają wystąpienie o wydanie Wiążących Informacji Stawkowych, prosimy o kontakt.


Czytaj również: Eksport towarów - ważny wyrok TSUE
LinkedIn
Facebook