Warto przygotować się do skorzystania z ulgi B+R za rok 2019

Wiele firm nadal nie korzysta z ulgi na badania i rozwój, pomimo istnienia takiej możliwości. Działalność badawczo-rozwojowa często bywa mylnie postrzegana jako skomplikowane procesy nastawione na innowacyjność w skali europejskiej lub światowej. Tymczasem, aby skorzystać z ulgi B+R wystarczy już prowadzenie prac np. nad nową lub ulepszoną recepturą produktu, nad nową funkcjonalnością oprogramowania, czy też nad prototypem maszyny.

Newsletter

Data dodania: 14 lipca 2019 r.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby ulgi B+R odwołuje się do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która definiuje pojęcie badań podstawowych, badań aplikacyjnych oraz - najczęściej spotykanych - prac rozwojowych. 

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przywołana wyżej definicja może wydawać się dosyć enigmatyczna, ale w praktyce organy podatkowe potwierdzają, że działalnością badawczo-rozwojową są m.in. działania mające na celu opracowanie:

 • nowych produktów leczniczych oraz rozwój już istniejących,
 • odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku,
 • nowego oprogramowania (w tym budowa na zamówienie) lub rozwój już istniejącego (np. prac nad nowymi funkcjonalnościami),
 • ulepszeń składów produktów spożywczych, 
 • usprawnień procesu procesu produkcyjnego,
 • prototypów maszyn (w tym maszyn na zamówienie konkretnych klientów).

Jak widać, pojęcie działalności badawczo-rozwojowej jest rozumiane dosyć szeroko. W rezultacie, firmy pracujące nad rozwojem swoich produktów lub procesów wewnętrznych mają duże szanse na skorzystanie z ulgi B+R, a więc odliczenie poniesionych kosztów kwalifikowanych i zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty. 

Ile można odliczyć?

Od początku 2018 r. podatnicy korzystający z ulgi B+R, poza zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, mają możliwość dodatkowego odliczenia, co do zasady, 100% kwot kosztów kwalifikowanych. Przekłada się to na oszczędności do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Mówiąc inaczej, z każdych 100 złotych wydanych na działalność badawczo-rozwojową można efektywnie odzyskać do 19 złotych poprzez zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty.

W przypadku podmiotów posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, możliwe jest odliczenie nawet 150% kwot kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane

Przepisy regulujące zasady korzystania z ulgi B+R zawierają katalog kategorii tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków podlegających dodatkowemu odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Obejmuje on przede wszystkim koszty pracownicze, czyli wynagrodzenia i składki finansowane przez pracodawcę, dotyczące osób realizujących prace badawczo-rozwojowe. W praktyce jest to jeden z głównych wydatków związanych z prowadzeniem prac B+R.

Ponadto, w ramach ulgi można odliczyć m.in. koszty nabycia surowców i materiałów związanych bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, czy też wydatki na nabycie usług od jednostek naukowych, z którymi współpracuje podatnik.

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi na badania i rozwój powinni przede wszystkim:

 • przeanalizować prowadzoną działalność pod kątem realizowanych prac badawczo-rozwojowych,
 • zidentyfikować koszty kwalifikowane oraz wyodrębnić je w dokumentacji księgowej,
 • przygotować niezbędną dokumentację prowadzonych prac badawczo-rozwojowych,
 • w przypadku wątpliwości np. co do zakresu prac stanowiących działalność badawczo-rozwojową, wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • przygotować podsumowanie/raport dla celów dowodowych oraz na wypadek weryfikacji prawidłowości odliczenia przez organy podatkowe,
 • wykazać koszty kwalifikowane, w podziale na ich kategorie, w załączniku do rocznego zeznania podatkowego oraz odliczyć je od podstawy opodatkowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Bardziej szczegółowe informacje na temat ulgi B+R znajdziesz pod linkiem: Ulga na badania i rozwój - ulga B+R 2019


Czytaj również: Wiążące Informacje Stawkowe - czy to koniec problemów z ustalaniem stawek VAT?
LinkedIn
Facebook