VAT na suplementy w 2019 roku bez zmian

Wszystko wskazuje na to, że zapowiadane na początek 2019 r. zmiany dotyczące stawki VAT na suplementy diety nie wejdą w życie, a przy ich klasyfikacji dla celów VAT nadal będziemy posługiwać się PKWiU 2008.

Newsletter

To dobra wiadomość zarówno dla producentów jak i dystrybutorów. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji możemy znaleźć projekt nowelizacji, która wydłuża formalnie stosowanie PKWiU 2008 dla celów podatkowych o kolejny rok, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Suplementy diety na gruncie PKWiU 2008

Należy przypomnieć, że przy określaniu klasyfikacji statystycznej towarów i usług na potrzeby VAT, od dnia 1 stycznia 2011 r., stosujemy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293).

Przyjmuje się, że suplementy diety w świetle PKWiU 2008 należy zaliczać do grupowania 10.89.19.0, tj. „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zgodnie natomiast z poz. 48 Załącznika 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm., dalej: ustawa o VAT), stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do wybranych towarów z grupowania PKWiU 2008, tj. ex 10.89.19.0, a więc do pozostałych różnych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

W stanie prawnym na rok 2018 nie ulega więc wątpliwości, że suplementy diety mieszczące się w grupowaniu 10.89.19.0, zgodnie z PKWiU 2008, podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 8%.

Niekorzystne podatkowo PKWiU 2015

Odmiennie sytuacja wyglądałaby natomiast na gruncie klasyfikacji statystycznej wprowadzonej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676). Przewidują one bowiem dla suplementów diety specjalne grupowanie, tj. 10.89.17.0. Przy takiej klasyfikacji statystycznej suplementów diety, w obecnym stanie prawny, nie byłoby możliwości stosowania obniżonej stawki podatku.

Kilka tygodni temu pojawiły się głosy, że w związku z treścią rozporządzenia w sprawie PKWiU 2015 i końcem obowiązywania PKWiU 2008 dla celów VAT zmieniają się zasady opodatkowania suplementów diety, a od początku 2019 roku będą one podlegać stawce podstawowej VAT w wysokości 23%.

Jak będzie w 2019 roku?

Wszystko wskazuje na to, że Rada Ministrów przedłuży formalnie stosowanie PKWiU 2008 dla celów podatkowych o kolejny rok, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., likwidując pojawiające się wątpliwości. Jeszcze 30 listopada br. projekt rozporządzenia w tym zakresie trafił do Sekretariatu Stałego Komitetu Rady Ministrów i został oznaczony jako pilny, z uwagi na konieczność wejścia w życie zmian z dniem 1 stycznia 2019 r.

Należy spodziewać się, że rozporządzenie zostanie podpisane i opublikowane przed końcem roku.

Aktualizacja: Rozporządzenie zostało podpisane dnia 20 grudnia 2018 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2440. LinkedIn
Facebook