Ulga na badania i rozwój B+R 2020

Mikroskop

Obowiązujące od początku 2016 r. przepisy dotyczące ulgi na badania i rozwój (ulga B+R) umożliwiają przedsiębiorcom osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych w związku prowadzoną przez nich działalnością badawczo-rozwojową. Wiele firm prowadzi takie prace na co dzień, nie zdając sobie sprawy z wiążących się z tym możliwości.


Przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy pracują nad nowymi lub ulepszonymi wyrobami, usługami lub procesami, poza zaliczaniem związanych z tym wydatków do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, mają szanse skorzystać z dodatkowego odliczenia i zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty.


Korzystając z ulgi B+R za lata 2018-2020 można odliczyć dodatkowo do 100% kwot tzw. kosztów kwalifikowanych. Pozwala to na oszczędności do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową i wyraźne zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty.

Kategorie kosztów kwalifikowanych

Wynagrodzenia oraz składki dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na prace B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy osoby w danym miesiącu

Nabycie materiałów i surowców oraz sprzętu niebędącego środkami trwałymi, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz usługi równorzędne świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także nabycie od takiej jednostki wyników badań naukowych

Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej oraz nabycie usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej

Koszty ochrony praw własności intelektualnej, tj. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Najważniejsze ograniczenia prawa do skorzystania ulgi na badania i rozwój:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Prawo do skorzystania z ulgi B+R jest niezależne od branży, czy też wielkości przedsiębiorstwa.
 • Nie ma przeszkód, aby ulgą na badania i rozwój objąć wydatki ponoszone w związku z pracami będącymi w toku.
 • Wynik prowadzonych prac nie wpływa na prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia, a więc ewentualne zakończenie ich wynikiem negatywnym nie skutkuje brakiem prawa do skorzystania z ulgi B+R.
 • Sposób wykorzystania wyników prac (np. sprzedaż na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotu z grupy, czy też wykorzystanie na własne potrzeby) nie ogranicza prawa do skorzystania z ulgi na badania i rozwój.
 • Przepisy dotyczące ulgi B+R nie wymagają prowadzenia ewidencji w podziale na projekty, a jedynie na rodzaje kosztów.
 • Skorzystanie z ulgi na badania i rozwój nie wymaga szczególnej procedury aplikacyjnej, czy też uprzedniej zgody organów podatkowych.
 • Odliczenia w ramach ulgi na badania i rozwój dokonuje się dopiero w deklaracji podatkowej, składanej po zakończeniu roku podatkowego.

Przykład kalkulacji wysokości odliczenia:

W trakcie roku podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której dochody podlegają opodatkowaniu według stawki podatku 19%, ponosiła wydatki dotyczące zaprojektowania oraz zbudowania dedykowanego oprogramowania, które po zakończeniu prac ma być wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Spółka poniosła następujące wydatki:

- koszty pracownicze: 500 tys. złotych,

- koszty nabycia usług doradczych od uczelni: 120 tys. złotych.

Ponadto, na potrzeby prowadzonych prac Spółka wykorzystywała środki trwałe (sprzęt komputerowy) oraz wartości niematerialne i prawne (licencje), od których łączna suma odpisów amortyzacyjnych w trakcie roku podatkowego, stanowiących koszty kwalifikowane, wyniosła 30 tys. złotych.

Suma kosztów kwalifikowanych do odliczenia: 650 tys. złotych.

Suma oszczędności (zmniejszenia kwoty podatku do zapłaty): 123,5 tys. złotych.

Centrum badawczo-rozwojowe

Szczególne zasady korzystania z ulgi B+R mają zastosowanie w przypadku podmiotów posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. W ich przypadku wysokość dodatkowych odliczeń wynosi aż 150% kwot kosztów kwalifikowanych. Nie dotyczy to jedynie kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ponoszonych przez duże podmioty. Tego rodzaju wydatki można odliczyć w wysokości 100%.

Podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego mogą dodatkowo uwzględniać w kosztach kwalifikowanych:

 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

W celu uzyskania status centrum badawczo-rozwojowego niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 5 mln złotych oraz przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez przedsiębiorcę usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej w wysokości co najmniej 20% przychodów netto

ALBO

Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 2,5 mln złotych i niższe niż 5 mln złotych oraz przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez przedsiębiorcę usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej w wysokości co najmniej 70% przychodów netto

ORAZ

 • Brak zalegania z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Złożenie wniosku o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego do ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Złożenie sprawozdania z prowadzonych prac badawczych lub rozwojowych przekazanego do GUS
 • Złożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego zawierającego informację o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez przedsiębiorcę usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie korzystania z ulgi B+R, w tym w szczególności:
 • Analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem prac dających prawo do skorzystania z ulgi B+R
 • Weryfikację ponoszonych wydatków stanowiących koszty kwalifikowane podlegające dodatkowemu odliczeniu
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi na badania i rozwój poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji oraz ewidencji niezbędnych do skorzystania z odliczenia
 • Weryfikację prawidłowości odliczenia poszczególnych kosztów w składanej deklaracji podatkowej
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy w przypadku ewentualnej kontroli lub czynności sprawdzających związanych ze skorzystaniem z ulgi