Ulga B+R

Mikroskop

Firmy prowadzące prace nad nowymi lub ulepszonymi towarami, usługami lub procesami mogą korzystać z dodatkowego odliczenia w ramach ulgi B+R oraz zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty. Wiele firm prowadzi działalność badawczo-rozwojową na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy.


Poza zaliczaniem wydatków związanych z pracami B+R do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą odliczyć związane z nimi koszty kwalifikowane po raz drugi, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w składanej deklaracji rocznej.


W praktyce, przedsiębiorcy którzy prowadzą prace B+R, z każdych 100 000 złotych wydanych na działalność badawczo-rozwojową, korzystając z ulgi B+R, mogą odzyskać nawet 19 000 złotych.


Do skorzystania z ulgi B+R niezbędne jest:

  • - prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz jej właściwe udokumentowanie,
  • - poniesienie kosztów kwalifikowanych oraz ich prawidłowe zaewidencjonowanie,
  • - wykazanie poniesionych kosztów w deklaracji podatkowej składanej po zakończeniu roku.

Koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R

Wynagrodzenia oraz składki w części finansowanej przez płatnika

Nabycie materiałów i surowców oraz drobnego sprzętu

Ekspertyzy, opinie oraz usługi doradcze nabywane od jednostek naukowych

Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

Koszty ochrony praw własności intelektualnej

Odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP

Przykład kalkulacji odliczenia:

W trakcie roku podatkowego Sp. z o.o., której dochody podlegają opodatkowaniu według stawki podatku 19%, prowadziła prace w zakresie stworzenia, które ma być wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Spółka poniosła następujące wydatki:

- koszty pracownicze: 500 tys. złotych,

- koszty nabycia usług doradczych od uczelni: 120 tys. złotych.

Ponadto, na potrzeby prowadzonych prac Spółka wykorzystywała środki trwałe (sprzęt komputerowy) oraz wartości niematerialne i prawne (licencje), od których łączna suma odpisów amortyzacyjnych w trakcie roku podatkowego, stanowiących koszty kwalifikowane, wyniosła 30 tys. złotych.

Suma kosztów kwalifikowanych do odliczenia w ramach ulgi B+R wyniosła: 650 tys. złotych.

Suma oszczędności (zmniejszenia kwoty podatku do zapłaty): 123,5 tys. złotych.


Najważniejsze ograniczenia prawa do skorzystania ulgi B+R:


Jak możemy pomóc?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie we wdrożeniu ulgi B+R, obejmujące:
  • Analizę prowadzonej działalności pod kątem identyfikacji prac badawczo-rozwojowych
  • Weryfikację ponoszonych wydatków, które mogą stanowić koszty kwalifikowane
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz ewidencji niezbędnych do skorzystania z odliczenia
  • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej
  • Pomoc w sporządzeniu deklaracji podatkowej wraz z załącznikiem CIT/BR lub PIT/BR po zakończeniu roku
  • Wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi w przypadku weryfikacji prawa odliczenia

Jakub Makarewicz

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy nr wpisu 12476

jakub.makarewicz@dmplegal.pl

+48 601 190 020