Ulga B+R jednak dla producentów oprogramowania

W 2018 roku pojawiły się wątpliwości, czy producenci oprogramowania mogą korzystać z ulgi na badania i rozwój (ulga B+R) na gruncie CIT w związku z prowadzoną przez nich działalnością badawczo-rozwojową.

Newsletter

Zyski kapitałowe bez ulgi B+R

Z początkiem 2018 r. wprowadzono zmiany w przepisach ustawy o CIT, polegające na wyodrębnieniu źródła przychodów “zyski kapitałowe”, do których zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 6 lit. a) zaliczono m.in. przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 (m.in. licencje oraz autorskie lub pokrewne prawa majątkowe), z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.

Nie sprecyzowano jednoznacznie, czy przychodami z zysków kapitałowych są przychody ze wszystkich wartości niematerialnych i prawnych, czy jedynie z tych nabytych przez podatnika, na co wskazywać mogło odwołanie się do art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, wskazującego na wartości niematerialne i prawne nabyte przez podatnika od innego podmiotu.

Poza zmianami o których mowa wyżej, w regulacjach dotyczących ulgi B+R wyłączono jednocześnie prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia od dochodów ze źródła “zyski kapitałowe”. Inaczej mówiąc, z początkiem ubiegłego roku prawo do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na badania i rozwój ograniczono jedynie do dochodów z działalności podstawowej, czyli “operacyjnej”. 

W związku z powyższym powstały wątpliwości, czy producenci oprogramowania, pomimo prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i uzyskiwania przychodów z wytworzonych przez siebie praw niematerialnych (np. licencji), są uprawnieni do korzystania z ulgi na badania i rozwój. 

Niekorzystne interpretacje i zmiana podejścia

Po kilku miesiącach obowiązywania ww. zmian, w połowie ubiegłego roku pojawiły się niekorzystne dla podatników interpretacje indywidualne, z których wynikało, że do przychodów ze źródła “zyski kapitałowe” należy zaliczać także przychody uzyskiwane przez podatników z wytworzonych przez nich praw niematerialnych. Do takich konkluzji doszedł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach z dnia 10 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC) oraz z dnia 7 czerwca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.143.2018.2.SO).

Wobec kontrowersji związanych z takim rozumieniem przepisów, uniemożliwiającym skorzystanie z ulgi B+R m.in. przez producentów oprogramowania, dosyć szybko podjęto kroki naprawcze. Przede wszystkim Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił ww. interpretacje indywidualne, a już na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku zaczęły pojawiać się rozstrzygnięcia korzystne dla podatników. Organy podatkowe potwierdziły w nich kilkukrotnie, że przeniesienie na klientów praw autorskich do produktów wytwarzanych przez podatników nie skutkuje uzyskaniem przychodów z zysków kapitałowych (tak np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.212.2018.1.AS).

Poprawione przepisy, ale dopiero od 2019 roku

Wobec tego, że sama konstrukcja właściwych przepisów dotyczących przychodów zaliczanych do źródła “zyski kapitałowe” rodziła problemy m.in. dla podatników prowadzących działalność innowacyjną i chcących skorzystać z ulgi B+R, zdecydowano się na ich nowelizację, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Kluczowy w tym kontekście art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT stanowi obecnie, że do przychodów ze źródła zyski kapitałowe zalicza się przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika.

Ta niewielka z pozoru zmiana niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje dla wielu podatników chcących skorzystać z ulgi na badania i rozwój. W obecnym stanie prawnym nie ma już bowiem wątpliwości, że przychody uzyskiwane np. w związku z udzielaniem licencji na oprogramowanie stworzone przez podatnika nie stanowią przychodów ze źródła zyski kapitałowe.

Warto zwrócić uwagę, że poprawione przepisy formalnie nie znajdują zastosowania do rozliczenia CIT za rok podatkowy 2018. Wydaje się, że nie było ku temu żadnych przeszkód, o czym miałem okazję pisać w komentarzu dla Dziennika Gazeta Prawna w listopadzie ubiegłego roku (link). Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową w ubiegłym roku i chcący skorzystać z ulgi B+R powinni więc rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Z jednej strony pozwoli to uzyskać jednoznaczne potwierdzenie prawa do skorzystania z dodatkowego odliczenia, a z drugiej umożliwi uniknięcie przykrych niespodzianek.

Więcej o uldze na badania i rozwój przeczytasz na naszej stronie.


Czytaj również: Leasing samochodu odliczenie w 2019 roku
LinkedIn
Facebook