Termin na złożenie oświadczenia w sprawie cen prądu został wydłużony

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która wydłuża do dnia 13 sierpnia br. termin na złożenie oświadczenia o spełnieniu przesłanek potwierdzających przynależność do grupy odbiorców końcowych uprawnionych do obniżonych cen.

Newsletter

Niezbędne oświadczenie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za energię elektryczną nie wyższe niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. dla odbiorcy końcowego.

Jedną z grup odbiorców końcowych, uprawnionych do korzystania ze stawek z dnia 30 czerwca 2018 r. oraz do ewentualnych dofinansowań jako rekompensaty z tytułu wzrostu cen energii są odbiorcy końcowi określeni w art. 5 ust. 1a ww. ustawy, którym przysługuje cena energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia (m.in. mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy, szpitale jednostki sektora finansów publicznych). Odbiorca końcowy jest obowiązany złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek, potwierdzających, że należy do ww. grupy odbiorców końcowych.

Zbyt krótki termin

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem właściwych przepisów, termin do złożenia oświadczenia przez mikro i małe przedsiębiorstwa jako odbiorców końcowych uprawnionych do obniżonych cen prądu upływał z dniem 29 lipca br. (teoretycznie był to 27 lipca br., ale z uwagi na fakt, że ten dzień wypadał w sobotę, oświadczenia można było złożyć w pierwszym przypadającym po tym terminie dniu roboczym).

Jest ono konieczne, aby w drugim półroczu 2019 r. płacić za prąd według cen i stawek opłat za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca 2018 r.

Wielu przedsiębiorców dowiedziało się o tym uprawnieniu w ostatniej chwili. Część nie zdążyła złożyć stosownych oświadczeń z uwagi na wyjazdy wakacyjne.

Wobec powyższego, Sejm postanowił wydłużyć ten termin do dnia 13 sierpnia br.

Inaczej w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw

W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, w celu otrzymania dofinansowania z tytułu wzrostu ceny energii elektrycznej, za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przedsiębiorca może złożyć w tym celu wniosek do zarządcy rozliczeń cen.

Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie od dnia 31 grudnia 2019r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Takie dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Zgodnie z właściwymi przepisami, wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin na złożenie ww. wniosku upływa z dniem 30 czerwca 2020 r., pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania.


Czytaj również: Oświadczenie w sprawie cen prądu należy złożyć do dnia 27 lipca br.
LinkedIn
Facebook