Stawka VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne – 8% jeszcze w tym roku

Dnia 11 września br. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o VAT, które będą skutkować obniżeniem stawki VAT do 8% na mikroinstalacje fotowoltaiczne montowane poza budynkami. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami oraz orzecznictwem, w praktyce mogła ona znaleźć zastosowanie jedynie w przypadku montażu instalacji na dachu domu.

Newsletter

Data dodania: 17 września 2019 r.

Konieczna zmiana przepisów ustawy o VAT

W ostatnich latach, wraz ze wzrostem zainteresowania fotowoltaiką, pojawiły się wątpliwości dotyczące zakresu stosowania stawki VAT w wysokości 8% na dostawę i instalację paneli słonecznych. Wynikały one przede wszystkim z brzmienia przepisów ustawy o VAT w zakresie definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz orzecznictwa, nie tylko organów podatkowych, ale również sądów administracyjnych.

Istotna w tym zakresie była przede wszystkim uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2013 r. (sygn. akt FPS 7/12), który orzekł, że obniżona stawka podatku nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem. Zwrócił na to uwagę m.in. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 27 czerwca 2018 r. 

W związku z dążeniami do wzrostu udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej oraz walki z zanieczyszczeniem powietrza, niezbędne stało się wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach, mających na celu zachęcenie do inwestycji w tym obszarze.

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym

Nowelizując przepisy ustawy o ochronie środowiska Sejm wprowadził zmianę do treści art. 42 ust. 12a ustawy o VAT, który definiuje budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, które ma obowiązywać po wejściu w życie ustawy uchwalonej przez Sejm, budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym będzie oznaczać obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W praktyce oznacza to, że właściciel budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, będą mogli nabyć usługę wykonania instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej poza budynkiem, o ile będzie ona z nim funkcjonalnie związana, opodatkowaną według stawki VAT 8%. 

Jeżeli ustawa zostanie uchwalona przez parlament jeszcze w tej kadencji, a następnie podpisana przez Prezydenta, wówczas wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Czytaj również: Zmiany w opłacie recyklingowej za torby foliowe weszły w życie
LinkedIn
Facebook