Samozatrudnienie ze stawką liniową 19% – korzystna interpretacja

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych dotyczących opodatkowania dochodów z tytułu samozatrudnienia osoby świadczącej usługi na rzecz jednego kontrahenta, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jest to działalność gospodarcza, która uprawnia przedsiębiorcę do stosowania stawki liniowej podatku w wysokości 19%.

Newsletter

Data dodania: 22 lipca 2019 r.

Przedmiot interpretacji 

Wnioskodawca, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawił opis zdarzenia przyszłego, w którym wyjaśnił, że zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie usług doradztwa. Usługi te będą świadczone na podstawie umowy o współpracę ze spółką z siedzibą poza terytorium Polski. Zakres usług będzie obejmował m.in. doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i analiz finansowych, analiz wyników finansowych spółki, kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych, obszaru rachunkowości, budżetowania. Usługi te będą realizowane poprzez dostarczanie okresowych raportów, analiz, prezentacji i porad.

Z umowy zawartej przez wnioskodawcę ze spółką wynika, że usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w dowolnym innym miejscu i w dowolnym czasie, pod warunkiem dochowania terminów oraz dostępności w godzinach pracy spółki. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany w umowie i na wnioskodawcy będzie ciążyć odpowiedzialność za opłacenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia. Wnioskodawcy będą przysługiwać dni wolne, uzgadniane pisemnie ze spółką, które jednak nie mogą być przenoszone na kolejne lata. W przypadku niewykorzystania przysługujących dni wolnych, wnioskodawcy będzie przysługiwać ekwiwalent pieniężny. 

Wnioskodawca wyjaśnił także, że nie był, nie jest ani nie będzie pracownikiem spółki ani członkiem jej zarządu. Ponadto, umowa nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem czy też umowy o podobnym charakterze. Czynności wynikające z umowy o świadczenie usług wskazanych w przedmiotowym wniosku nie będą wykonywane pod kierownictwem, ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego. Ryzyko związane z działalnością w powyższym zakresie będzie ciążyć na wnioskodawcy, który będzie otrzymywał przychody z tytułu świadczonych usług w walucie obcej oraz sam opłacał podatki i składki na ubezpieczenia (ryzyko kursowe, ryzyko zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych). Ponadto, wnioskodawca zwrócił uwagę, że w przypadku świadczonych przez niego usług doradczych nie wystąpi sytuacja odpowiedzialności wobec osób trzecich, gdyż usługi te będą mieć charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności spółki.

Co stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej?

W wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.239.2019.2.MJ), organ podatkowy podzielił stanowisko wnioskodawcy, który wskazywał, że czynności wykonywane przez niego w ramach umowy to, w jego ocenie, pozarolnicza działalność gospodarcza, a dochody z niej uzyskiwane można opodatkować podatkiem liniowym według stawki 19%.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił m.in. uwagę, że wnioskodawca będzie świadczył usługi doradcze na własne ryzyko, a usługi te mają, co do zasady, charakter pomocniczy względem podstawowej działalności spółki i nie mogą rodzić odpowiedzialności wobec osób trzecich. Zwrócił także uwagę, że umowa ta nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie, czy też umowy o podobnym charakterze. Podkreślił, że czynności nie będą realizowane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez spółkę. W konsekwencji, w ocenie organu podatkowego, w analizowanej sprawie czynności realizowane przez wnioskodawcę będą stanowiły pozarolniczą działalność gospodarczą.

Co oznacza ta interpretacja dla samozatrudnionych?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej to dobra wiadomość dla samozatrudnionych, mających tylko jednego odbiorcę swoich usług. Jeszcze niedawno mogli oni zastanawiać się, czy rząd wprowadzi zapowiadany “test przedsiębiorcy”, umożliwiający organom podatkowym zweryfikowanie, czy działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorcę ma realny charakter, a nie jest tylko próbą uniknięcia wyższych podatków i składek ZUS.

Trzeba pamiętać, że nawet opublikowana interpretacja indywidualna chroni formalnie tylko wnioskodawcę, na rzecz którego została wydana. Najlepszym rozwiązaniem, zabezpieczającym przedsiębiorcę przed kwestionowaniem przyjętego przez niego podejścia przez organy podatkowe, jest posiadanie interpretacji wydanej we własnej sprawie. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być staranne przeanalizowanie zawartej umowy lub takie jej ukształtowanie, które pozwoli uznać realizowane w jej ramach czynności za działalność gospodarczą.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem w powyższym zakresie, pozostajemy do dyspozycji.


Czytaj również: Obowiązkowy split payment już w Sejmie
LinkedIn
Facebook