Podatek u źródła (WHT) – projekt objaśnień

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w sprawie nowych zasad poboru podatku u źródła, które zaczną ostatecznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2019 roku. Warto już dzisiaj zapoznać się z ich treścią, między innymi z uwagi na fakt, że nie powinny one ulec zmianom na niekorzyść adresatów przepisów z zakresu podatku u źródła.

Newsletter

Projekt objaśnień podatkowych został pojawił się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów jeszcze w poprzednią środę tj. dnia 19 czerwca br., być może jako ciekawa lektura na “długi weekend”. Dokument ten był długo oczekiwany, gdyż część nowych przepisów dotyczących podatku u źródła (dalej również: WHT) obowiązuje już od dnia 1 stycznia 2019 roku i budzi uzasadnione wątpliwości, głównie z uwagi na nieostrość używanych w nich pojęć.

Warto przypomnieć, że zgodnie z nowymi przepisami:

1) na podmiocie dokonującym płatności np. z tytułu należności licencyjnych lub dywidendy każdorazowo ciąży obowiązek dochowania tzw. należytej staranności, tj. zweryfikowania statusu odbiorcy pod kątem prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku,

2) w przypadku wypłat przekraczających 2 mln złotych na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym istnieje obowiązek poboru podatku u źródła (w wysokości 19% lub 20%, w zależności od charakteru płatności) z możliwością ubiegania się o jego późniejszy zwrot,

3) istnieją dwa mechanizmy na mocy których płatnik może zastosować preferencyjne zasady opodatkowania, tj.:

a) złożenie przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia, że posiada on (tj. płatnik) dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego uprawniające do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania,

b) możliwość uzyskania przez podatnika oraz płatnika opinii naczelnika urzędu skarbowego o stosowaniu zwolnienia od podatku (termin na jej wydanie wynosi do 6 miesięcy). 

Projekt objaśnień obejmuje m.in.:

 • pojęcie rzeczywistego odbiorcy należności,
 • pojęcie należytej staranności, której powinien dochować płatnik, zarówno w odniesieniu do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych,
 • zasady zwrotu podatku u źródła,
 • zasady obliczania progu 2 milionów złotych.

Warto zwrócić uwagę na interpretację pojęcia należytej staranności. Zgodnie z projektem, dochowując należytej staranności należy podejmować działania istotne z punktu widzenia zastosowania danej preferencji podatkowej w konkretnym przypadku. W szczególności dotyczy to: 

 • weryfikacji otrzymanych dokumentów pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym,
 • weryfikacji rezydencji podatkowej odbiorcy należności,
 • weryfikacji statusu kontrahenta jako podatnika, który uzyskuje przychód z tytułu otrzymanej należności oraz jej rzeczywistego właściciela, w tym poprzez pryzmat prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez ten podmiot.

Rzeczywisty właściciel powinien:

 • ponosić ryzyko ekonomiczne związane ze stratą lub utratą wartości danej należności,
 • posiadać możliwość samodzielnego decydowania o przeznaczeniu otrzymanej należności, 
 • prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby.

Oceniając czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą należy wziąć pod uwagę w szczególności czy: 

 • w danym państwie istnieje przedsiębiorstwo, w ramach którego dany podmiot faktycznie wykonuje czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy ten podmiot posiada lokal, wykwalifikowany personel, wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej; 
 • dany podmiot nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych; 
 • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez dany podmiot a faktycznie posiadanym przez ten podmiot lokalem, personelem lub wyposażeniem (a więc przykładowo czy personel danego podmiotu jest adekwatny do roli pełnionej przez ten podmiot, a także do skali działalności tego podmiotu, np. jedna osoba nie może skutecznie podejmować decyzji menadżerskich w stosunku do kilkunastu spółek prowadzących działalność gospodarczą);
 • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi danego podmiotu; 
 • podmiot samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Nie ulega wątpliwości, że od dnia 1 lipca 2019 r. będziemy żyć w nowej rzeczywistości dotyczącej podatku u źródła. Zakres informacji koniecznych do zweryfikowania będzie bardzo istotny, co w przypadku większej liczby kontrahentów zagranicznych oraz realizowanych na ich rzecz płatności może być nie lada wyzwaniem.

Podstawowym krokiem powinno być wprowadzenie wewnętrznych procedur dotyczących weryfikacji należytej staranności oraz poinformowanie zagranicznych kontrahentów o zmianach w polskim prawie. Bardzo ważna wydaje się również weryfikacja oraz ewentualne renegocjacje umów z zagranicznymi kontrahentami pod kątem obciążeń związanych z podatkiem u źródła oraz zakresem przekazywanych informacji i dokumentów.

Pełna treść projektu objaśnień jest dostępna pod tym linkiem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem w związku z nowymi przepisami dotyczącymi podatku u źródła, np. w zakresie wdrożenia stosownych procedur związanych z należytą starannością i weryfikacją statusu odbiorców wypłacanych należności, zachęcamy do kontaktu.


Czytaj również: Zmiany w przekazywaniu leków na rzecz DPS
LinkedIn
Facebook