Obowiązkowy split payment, nowa matryca stawek VAT oraz WIS już opublikowane

Obowiązkowy split payment będzie obowiązywał od dnia 1 listopada 2019 r., podobnie jak Wiążące Informacje Stawkowe. Nowa matryca stawek VAT wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Ustawa wprowadzającą istotne zmiany na gruncie VAT, po podpisaniu przez Prezydenta, została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Newsletter

Data dodania: 13 września 2019 r.

Obowiązkowy split payment:

 • mechanizm będzie dotyczył transakcji realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami, obejmujących towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dokumentowanych fakturami na co najmniej 15 tys. złotych;
 • w katalogu towarów i usług podlegających obowiązkowemu split payment znajdują się m.in.: elektronika (komputery, konsole, smartfony, dyski twarde), paliwa napędowe, węgiel, wyroby ze stali, części samochodowe i motocyklowe, roboty budowlane;
 • na podatników, dokonujących transakcji podlegających split payment, zostanie nałożony obowiązek oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”;
 • brak oznaczenia faktury wyrazami “mechanizm podzielonej płatności, pomimo istnienia takiego obowiązku, będzie skutkować dla wystawcy ustaleniem dodatkowego zobowiązania w wysokości 30% kwoty podatku przypadającego na towary i usługi z Załącznika nr 15 do ustawy o VAT;
 • w przypadku płatności dokonanej z pominięciem mechanizmu split payment, pomimo istnienia takiego obowiązku, w stosunku do nabywcy zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy;
 • rozszerzeniu ulegnie zakres odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania kontrahenta - w przypadku płatności dotyczącej towarów z Załącznika nr 15, nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, niezależnie od kwoty transakcji,
 • płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności będzie mogła zostać zrealizowana przez podatnika przed wejściem w posiadanie faktury, np. w ramach zaliczki;
 • potrącenie wzajemnych należności nie będzie naruszać zasad mechanizmu split payment;
 • pod pewnymi warunkami, z zastosowaniem mechanizmu split payment, będzie można dokonywać płatności zbiorczych na rzecz jednego kontrahenta;
 • środki z rachunku VAT będą mogły zostać wykorzystane przez podatników do regulowania zobowiązań z tytułu CIT, PIT, ZUS, cła oraz akcyzy;
 • przepisy wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Nowa matryca stawek VAT:

 • założeniem nowej matrycy stawek VAT jest uproszczenie systemu,
 • w miejsce dotychczasowej klasyfikacji PKWiU 2008 nowe przepisy przewidują przejście na klasyfikację towarów według nomenklatury scalonej (CN) oraz PKWiU 2015 w przypadku usług;
 • w miarę możliwości obejmuje obniżonymi stawkami całe działy CN,
 • obniżenie stawek na niektóre towary poprzez „równanie w dół”, np. poprzez obniżenie stawki na owoce tropikalne do 5% (dotychczas opodatkowane stawką 8%), obniżenie stawki na pieczywo i wyroby ciastkarskie do 5% (dotychczas niektóre wyroby były opodatkowane stawkami 8% lub 23% - w zależności od terminu przydatności);
 • zrównoważenie obniżek podwyżkami stawek na wybrane towary i usługi (z 5% do 8% na niektóre przyprawy; podwyższenie do 23% stawki na homary, ośmiornice, mięczaki, skorupiaki oraz przetwory i dania z nich; podwyższenie stawki na lód z 5% do 23%; podwyższenie stawki na czasopisma specjalistyczne z 5% do 8%);
 • według nowego Załącznika nr 3 do ustawy o VAT, stawka VAT 8% będzie obejmować m.in., bez względu na CN, produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską;
 • według nowego Załącznika nr 10 do ustawy o VAT, stawka VAT 5% będzie obejmować m.in., bez względu na CN, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • stawka VAT na suplementy diety może wynosić 5%, 8% lub 23%, w zależności od ich klasyfikacji CN;
 • przepisy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Wiążące Informacje Stawkowe (WIS):

 • podatnicy uzyskają możliwość wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej dotyczącej klasyfikacji towaru lub usługi oraz właściwej stawki VAT;
 • WIS będą wydawane w formie decyzji, które będzie można zaskarżyć;
 • wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej będzie podlegać opłacie w wysokości 40 zł, chyba że postępowanie będzie wymagało przeprowadzenia badań lub analiz – wówczas wnioskodawca zostanie obciążony dodatkową opłatą z tego tytułu;
 • z wnioskiem o WIS będzie mógł wystąpić podatnik posiadający NIP lub podmiot planujący dokonanie czynności opodatkowanych VAT lub zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • wniosek będzie mógł dotyczyć towaru lub usługi, a także świadczeń kompleksowych (towarów lub usług), które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną całość;
 • podatnik będzie mógł powoływać się na WIS wydane na rzecz innych podmiotów, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • z wnioskiem o wydanie WIS będzie można wystąpić już od dnia 1 listopada 2019 r.

Pełny tekst ustawy nowelizującej jest dostępny w Dzienniku Ustaw, pod tym linkiem.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących nadchodzących zmian, pozostajemy do dyspozycji.


Czytaj również: Umowa najmu apteki - pięć najczęściej popełnianych błędów, na które warto uważać
LinkedIn
Facebook