Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych

Od dnia 13 października 2019 r. działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „CRBR” lub „Rejestr”), który ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Kogo dotyczą nowe przepisy oraz jakie obowiązki wynikają z pojawienia się CRBR?

Newsletter

Data dodania: 18 października 2019 r.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z ustawową definicją, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Jest to rejestr jawny, dostępny publicznie, a korzystanie z niego jest nieodpłatne.  

Celem powstania CRBR jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, gromadzenie i udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, co z kolei umożliwia zwiększenie kontroli spółek w obrocie gospodarczym.

Beneficjent rzeczywisty spółki

Jak wynika z samej nazwy rejestru, gromadzone w nim dane będą dotyczyć beneficjentów rzeczywistych spółek. Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub kilka osób fizycznych, które sprawują pośrednio albo bezpośrednio kontrolę nad podmiotem, osobą albo osobami, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest realizowana transakcja okazjonalna.

Beneficjentem rzeczywistym jest więc podmiot, który posiada realne uprawnienia w zakresie wywierania decydującego wpływu na czynności albo działania spółki, osoby lub grupy osób.

Obowiązek zgłoszenia

Obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz aktualizacji tych informacji będą mieć niektóre spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Nie będzie to dotyczyć spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dane podlegające zgłoszeniu

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują dane identyfikacyjne samej spółki, a więc jej nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS, NIP a także dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek, mianowicie jego imię, nazwisko, PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), obywatelstwo, państwo zamieszkania, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnień.

Sposób zgłoszenia

Zgłoszenie do Rejestru jest składane nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do jego obsługi poprzez osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki. Obowiązkową częścią takiego zgłoszenia jest oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości przekazywanych danych.

W przypadku stwierdzenia przez spółkę oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu, spółka ta, w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia omyłki, zobowiązana jest złożyć skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane.

Pamiętać należy, że osoba dokonująca zgłoszenia i aktualizacji danych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych albo za niedotrzymanie terminu zgłoszenia.

Szczegółowe informację co do sposobu i trybu składania zgłoszeń określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, które weszło w życie z dniem 13 października 2019 r.

Termin zgłoszenia

Jak było wspomniano na wstępie, Rejestr powstał 13 października br. Spółki wpisane do KRS przed tą datą mają możliwość na dokonanie zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od daty powstania rejestru, a więc do dnia 13 kwietnia 2020 roku. Z kolei nowe spółki, które zostaną wpisane do KRS po powstaniu Rejestru, są zobowiązane do zgłoszenia informacji w terminie 7 dni od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zgodnie z nowymi przepisami, Spółki które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1000000 zł.


Czytaj również: Stawka VAT na suplementy diety - nowa matryca stawek VAT
LinkedIn
Facebook