Nowe JPK_VAT coraz bliżej

Już w 2020 r. podatnicy rozpoczną wysyłanie nowych, rozszerzonych struktur JPK_VAT, które w praktyce zastąpią również deklaracje składane miesięcznie i kwartalnie. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju określa zakres danych, które powinny zawierać nowe struktury JPK_VAT7M oraz JPK_VAT7K. Niestety, wiążą się one z nowymi obowiązkami po stronie przedsiębiorców, obejmującymi m.in. oznaczanie transakcji.

Newsletter

Data dodania: 5 grudnia 2019 r.

Zmiany w ustawie o VAT

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dostępnej pod tym linkiem) w części dotyczącej m.in. zmian w zakresie zasad prowadzenia i przesyłania ewidencji VAT oraz deklaracji.

Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy rozliczający się miesięcznie będą mieć obowiązek prowadzenia i przesyłania do urzędu skarbowego ewidencji VAT zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej łącznie z deklaracją podatkową.

W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, za za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału podatnicy będą mieć obowiązek przesłania samej ewidencji, a za ostatni miesiąc danego kwartału ewidencji łącznie z deklaracją.

Z początkiem kwietnia 2020 r. zmianie ulegnie także zakres danych, które powinna zawierać ewidencja VAT. Jej zakres powinien obejmować w szczególności dane dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i zakupów.

W przypadku stwierdzenia błędów w przesłanej ewidencji, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy, na co podatnik będzie miał 14 dni. Jeżeli w tym terminie podatnik nie skoryguje błędów lub nie złoży wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Należy podkreślić, że regulacje w tym zakresie nie zostawiają luzu decyzyjnego organom podatkowym, a kara pieniężna jest obligatoryjna. W przypadku stwierdzenia dużej ilości błędów, idącej w setki lub tysiące, podatnik może nie być w stanie skorygować ich w ciągu 14 dni.

Zakres danych ewidencji VAT

W rozporządzeniu z dnia 15 października 2019 r. (dostępnym pod tym linkiem), Minister Finansów, Rozwoju i Inwestycji określił szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w nowych deklaracjach oraz w ewidencji VAT.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami rozporządzenia nowa ewidencja VAT powinna zawierać oznaczenia poszczególnych niektórych transakcji ze względu ich na przedmiot oraz charakter. Szczegółowa lista oznaczeń jest zawarta w § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia, do których 

Przykładowo, w przypadku transakcji, której przedmiotem jest dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), powinna ona mieć oznaczenie „09”. 

Transakcje obejmujące dostawę odpadów określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy – powinny mieć oznaczenie „05”.

W przypadku transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, powinny one być natomiast oznaczone symbolem “MPP”.

Warto zwrócić uwagę w szczególności na ostatnie oznaczenie. Od dnia 1 listopada 2019 r. część podatników postanowiła domyślnie opisywać wystawiane przez siebie faktury wyrazami “mechanizm podzielonej płatności”, unikając w ten sposób konieczności szczegółowego identyfikowania, które transakcje podlegają temu mechanizmowi. Obowiązek stosowanie nowych oznaczeń transakcji w ewidencji VAT  wymusi na podatnikach konieczność prawidłowego identyfikowania transakcji, również pod kątem split payment.

Termin wejścia w życie

Nowe przepisy dotyczące przesyłania rozszerzonej ewidencji oraz deklaracji będą mieć zastosowanie:

  • od dnia 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców oraz dobrowolnie dla pozostałych,
  • od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązkowo dla wszystkich podatników.

Zakres nadchodzących zmian jest bardzo szeroki i wymaga dużej ilości pracy w dostosowaniu systemów finansowo-księgowych oraz we wdrożeniu nowej, bardzo szczegółowej sprawozdawczości. Przed najtrudniejszym zadaniem stoją podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce na potrzeby VAT, które dotychczas funkcjonowały w oparciu o narzędzia nie do końca przystosowane do polskiej, lokalnej specyfiki VAT.


Czytaj również: BDO – nowe obowiązki przedsiębiorców w związku z gospodarką odpadami
LinkedIn
Facebook