Kopia certyfikatu rezydencji od 2019

Z początkiem 2019 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła. Do udokumentowania siedziby kontrahenta dla celów podatkowych, w niektórych przypadkach, może teraz posłużyć kopia certyfikatu rezydencji.

Newsletter

Tylko niektóre usługi

Jedną z kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła są przychody z tzw. usług niematerialnych, wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT lub w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. Należą do nich usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancje i poręczenia oraz świadczenia o podobnym charakterze. Zasadniczo, nabywając tego typu usługi od kontrahentów zagranicznych i dokonując płatności na ich rzecz należy pobrać i wpłacić podatek u źródła w wysokości 20%.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Co ważne, przepisy dotyczące podatku u źródła od przychodów z usług niematerialnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Umowy te, zasadniczo, nie przewidują możliwości opodatkowania tego rodzaju przychodów w państwie źródła. Niemniej jednak, aby na stronie wypłacającej należności nie ciążył obowiązek poboru i wpłaty podatku, niezbędne jest właściwe udokumentowanie rezydencji podatkowej kontrahenta.

Kopia, ale nie zawsze

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisy przewidują wprost możliwość posługiwania się przez płatnika kopią certyfikatu rezydencji w celu potwierdzenia siedziby kontrahenta dla celów podatkowych. Jest to dopuszczalne w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • płatność dotyczy usług niematerialnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT lub w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT,
  • kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym,
  • informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji ograniczona jest więc tylko do płatności z niektórych tytułów. Ponadto, sam limit 10 000 zł w roku kalendarzowym jest niestety dosyć niski i jego przekroczenie w transakcjach z niektórymi kontrahentami może miejsce często już na początku roku.

Warto więc możliwie szybko przeanalizować zawarte umowy oraz skalę spodziewanych płatności i z wyprzedzeniem wystąpić do kontrahentów o dostarczenie certyfikatów rezydencji we właściwej formie. W przeciwnym wypadku może okazać się, że od wypłacanych należności konieczne będzie pobranie i wpłacenie podatku u źródła, a jego ciężar zostanie przerzucony na płatnika.


Czytaj również: Interpretacja ogólna w sprawie k.u.p. 50%
LinkedIn
Facebook