BDO – nowe obowiązki przedsiębiorców w związku z gospodarką odpadami

Gospodarka odpadami jest kwestią coraz ściślej regulowaną prawnie w ramach działalności przedsiębiorców. Na przedsiębiorcach, którzy są wytwórcami bądź posiadaczami odpadów spoczywa obowiązek dokonania wpisu w Rejestrze BDO, co należy uczynić do końca 2019 roku. Którzy przedsiębiorcy są zobowiązani do dokonania wspomnianego wpisu oraz jakie inne obowiązki na nich spoczywają?

Newsletter

Data dodania: 3 grudnia 2019 r.

Czym jest Rejestr BDO?

Rejestr BDO jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Przedsiębiorcy, oprócz dokonania wpisu w Rejestrze BDO, są również zobowiązani do aktualizacji ujawnionych w nim danych, w tym informacji dotyczących danych przedsiębiorcy (tj. nazwy, adresu siedziby itp.), a także zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do Rejestru BDO.

Podmioty, które podlegają wpisowi do tego rejestru to przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów, wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Wyczerpujący katalog podmiotów podlegających wpisowi znaleźć można tutaj, w zakładce „wpis na wniosek”.

Pod tym linkiem można natomiast wypełnić ankietę, dzięki której każdy przedsiębiorca może sprawdzić, czy spoczywa na nim obowiązek rejestracyjny, do czego Państwa zachęcamy.

Wpis do Rejestru

Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach dokonuje się poprzez złożenie wniosku w wpis w Rejestrze BDO w odpowiednim urzędzie marszałkowskim. Wniosek można złożyć zarówno osobiście w urzędzie, drogą korespondencyjną, jak również online, przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej (100 złotych – mikroprzedsiębiorcy, 300 złotych – pozostali przedsiębiorcy), a także oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wymagań koniecznych do wpisu. Formularz wniosku znajduje się pod tym linkiem.

Na wprowadzenie przedsiębiorcy do rejestru marszałek województwa ma 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warto podkreślić, że w przypadku zakładania działalności, podmiot podlegający obowiązkowi rejestracyjnemu jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku, mogą zostać na niego nałożone dotkliwe kary, o których mowa poniżej.

Sankcje

W związku z niespełnieniem obowiązków dotyczących rejestracji BDO, przedsiębiorcom grożą dotkliwe sankcje. Konsekwencją gospodarowania odpadami niezgodnie z wpisem, brak wniosku o wpis do Rejestru BDO, bądź wpis niezgodny ze stanem faktycznym, może być nałożenie na przedsiębiorcę kary grzywny albo aresztu. Za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu BDO bądź za nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z działalnością objętą wpisem grożą kary administracyjne sięgające 1 000 000 złotych. Ponadto, od przedsiębiorców, którzy nie dopełnią obowiązku rejestracyjnego przed końcem 2019 roku nie będą odbierane odpady. 

Wobec powyższego, gorąco zachęcamy Państwa do sprawdzenia, czy ciąży na Państwu obowiązek rejestracyjny oraz do złożenia odpowiedniego wniosku jeszcze w 2019 roku.


Czytaj również: Ulga na złe długi na gruncie CIT oraz PIT już od 2020 roku
LinkedIn
Facebook